اختصاص 5 دستگاه دیالیز به دانشکده پزشکی بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما ، به نقل از روابط عمومی دانشکده پزشکی ، پس از رایزنیها و پیگیریهای مسئولین دانشکده علوم پزشکی  5 دستگاه دیالیز در دو نوبت از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشکده علوم پزشکی اختصاص یافت . که این دستگاهها همگی در بیمارستان شهید زاده نصب و راه اندازی شدند . لازم به ذکر است که یک دستگاه دیالیز نیز برای بیمارستان آغاجاری تخصیص یافت . در حال حاضر نیز مسئولین دانشکده در تلاش برای اخذ  مجوز تاسیس یک بخش دیالیز در بیمارستان آغاجاری هستند .