توزیع رایگان روزنامه شرق در برخی ادارات شهرستان

بنا بر اطلاع خبرنگار بهبهانما، در یکی از ادارات شهرستان بهبهان روزنامه شرق بطور رایگان توزیع شده است.
ظاهرا نسخه توزیع شده مرتبط به یادداشتی تحت عنوان “برجام نقطه عطف تاریخ دیپلماسی ایران” می باشد. این یادداشت به قلم محمد باقر شریعتی پنج شنبه 28 آبان ماه در این روزنامه منتشر و امروز شنبه در برخی ادارات توزیع رایگان شده است.
بهبهانما هیچ اظهار نظری در خصوص دلیل انتشار این روزنامه آن هم بصورت رایگان نمی کند و آن را به عهده خوانندگان فهیم واگذار می نماید.