انتصاب در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر احمد اسماعیلی سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان معاونین اداری و مالی و آموزشی این دانشگاه منصوب شدند.

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا

بهبهان ما- طی احکامی جداگانه از سوی دکتر احمد اسماعیلی سرپرست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان معاونین اداری و مالی و آموزشی این دانشگاه منصوب شدند.

به موجب این احکام دکتر مرادی زیر کوهی دانشیار گروه برق این دانشگاه به سمت معاونت آموزشی منصوب شد. پیشتر دکتر عمادعلی این مسئولیت را بر عهده داشت.

همچنین دکتر مهدی مردانی استادیار گروه عمومی به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب و جایگزین دکتر جعفرزاده شد.

بیشتر بخوانید:
انتصاب جدید در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان