آمارهایی تامل برانگیز درباره نتایج کنکور امسال

در گروههای انسانی و ریاضی کلیه شرکت کنندگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت خالی وجود خواهد داشت.

 

🔻گروه علوم انسانی:
🔹تعداد شرکت کنندگان در آزمون ۲۰۴۹۳۶ نفر
🔹کل ظرفیت پذیرش ۳۰۸۱۵۴ نفر
🔹تعدادصندلی خالی ۱۰۳۲۱۸

🔻گروه علوم تجربی:
🔹تعدادشرکت کنندگان در آزمون ۶۴۲۲۲۸ نفر
🔹کل ظرفیت پذیرش ۱۷۴۹۵۸ نفر
🔹تعداد افرادی که رد خواهندشد ۴۶۷۲۷۰ نفر

🔻گروه ریاضی فیزیک:
🔹تعداد شرکت کنندگان در آزمون ۱۴۴۴۳۷ نفر
🔹کل ظرفیت پذیرش ۲۳۶۲۲۳ نفر
🔹تعدادصندلی خالی ۹۱۷۸۶

🔻گروه زبان خارجه:
🔹کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱ نفر
🔹تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴ نفر

🔻گروه هنر:
🔹کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵ نفر
🔹تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند ۱۲۲۴۹ نفر

📥تعدادکل شرکت کنندگان درپنج گروه: ۱۰۱۱۳۸۴ نفر

🔺نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل ۲۰/۲۶ درصد
🔺نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل ۶۳/۵۰ درصد
🔺نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل ۱۴/۲۸ درصد
🔺افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند ۰/۷۴ درصد
🔺افرادی که فقط در گروه هنر شرکت کرده اند ۱/۲۱ درصد

➖شانس قبولی گروه انسانی ۱۵۰/۳۶ درصد
➖شانس قبولی گروه تجربی ۲۷/۲۴
➖شانس قبولی گروه ریاضی ۱۶۳/۵۴

🔻نتیجه تحلیل
🔹در گروههای #انسانی و #ریاضی کلیه شرکت کنندگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت خالی وجود خواهد داشت.

🔹در گروه علوم تجربی بدلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین ونفس گیر، فقط ۲۷/۲۴ درصدِ شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد و ۷۲/۷۶ درصدآنان رد و خداحافظی خواهند کرد.

#اطلاعرسانیکنید