مخالفت مجلس با آبگیری یک سد | آبگیری سد چم‌شیر پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد

متخصص سدسازی و ژئوتکنیک گفت: آبگیری سد چم‌شیر علاوه بر نابودی اراضی کشاورزی پایین‌دست در شرق خوزستان، به حوزه زیست‌محیطی و زیست‌بوم‌ها نیز خسارات زیادی وارد می‌کند و حتی پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

استان خوزستان

۳ نظر

استان آرياگان (ارگان) جايگاه واقعي بهبهان

در صورت تحقق”مرکز استان شدن بهبهان” تمامی شاخصه های توسعه و مظاهر تمدن که در مراکز استانهای دیگر قابل مشاهده و ملموس است را با خود یدک می کشد،پس اگر صدها و هزاران بار بیشتر از دیگر مسائل به آن پرداخته و روی آن سرمایه گذاری شود ارزش آن را دارد.

طراحی :: حامد موثق پور