آقاجاری

۳ نظر

مصاحبه اختصاصی بهبهانما با آقاجری/تایید پارتی بازی در آسفالت معابر شهری

متنی که مشاهده می کنید مصاحبه بهبهانما با مهندس علی آقاجری عضو محترم شورای شهر است این مصاحبه بمناسبت روز خبرنگار در مردادماه و در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات انجام شده است و یک بار در مردادماه منتشر شده بود که مجددا ...

طراحی :: حامد موثق پور