مطالبه مهم انجمن بهبهانی‌های مقیم اهواز از استاندار خوزستان

وضعیت سرپرستان ادارات بهبهان را مشخص کنید

پیشتر گزارشی در بهبهان‌ما مبنی بر مشخص نبودن وضعیت مدیران شهرستان بهبهان منتشر شد.

در گزارش مذکور نام بیش از ده اداره شهرستان بهبهان را اعلام کردیم که با وجود گذشت چندین سال همچنان با سرپرست اداره می‌شوند.

انجمن بهبهانی‌های مقیم اهواز این مطالبه مهم را از استاندار خوزستان پیگیری می‌کند.

وضعیت مدیران شهرستان بهبهان

وضعیت مدیران شهرستان بهبهان

 

بیشتر بخوانید:
وضعیت اسفبار انتصابات دولت سیزدهم در بهبهان