سازمان هواشناسی

کاهش محسوس دما در کشور طی روز شنبه

روز شنبه شاهد کاهش دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد در کشور خواهیم بود که این کاهش دما طی روز های یکشنبه و دوشنبه محسوس تر نیز می شود.

طی روز شنبه توده هوای بسیار گرم از نیمه شمالی کشور خارج شده و هوای خنک بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی و شرقی کشور را درگیر خواهد کرد.

روز شنبه شاهد کاهش دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد در کشور خواهیم بود که این کاهش دما طی روز های یکشنبه و دوشنبه محسوس تر نیز می شود.

در کل هفته آینده شرایط دمایی در کشور متفاوت شده و انتظار افت‌ قابل توجه دما نسبت به این هفته را داریم و هوا در بسیاری از نقاط پاییزی خواهد شد.