گلکار:پروژه آیت الله وحید بهبهانی دوست و دشمن زیاد دارد

اقدام شهرداری برای اخذ هزینه از مردم در جهت خودیاری و برای آسفالت کوچه ها، فتنه ای است که باعث، محرومیت می شود و مخالف این تصمیم هستم و آن را بدعت می دانم.

بهبهانما- دکتر گلکار رئیس شورای شهر در گفتگو با بهبهانما اظهار داشت: پروژه خیابان آیت الله وحید بهبهانی تعلیق یا کنسل نشده است، بلکه بنا شده مجوز های لازم این کار اخذ شود تا در ادامه روند مشکلی پیش نیاید. 

وی در پاسخ به پرسش بهبهانما مبنی براینکه آیا این پروژه از ابتدا فاقد مجوز های لازم بوده یا خیر، گفت: این کار ابتدا قانونی بوده، ولی متاسفانه پروژه آیت الله وحید، دوست و دشمن زیاد دارد.

رئیس شورای شهر بهبهان در واکنش به اقدام شهرداری برای اخذ هزینه از مردم جهت آسفالت کوچه ها گفت: هزینه ای که شهرداری طبق جدول تعرفه از مردم اخذ کرده، قانونی است و در سایر موارد غیر قانونی است مگر اینکه براساس خودیاری و کمک های مردمی باشد.

وی در ادامه به پرسش خبرنگار بهبهانما مبنی بر اینکه آیا اقدام شهرداری برای اخذ هزینه از مردم در جهت خودیاری ولی برای آسفالت کوچه ها را صحیح می داند یا نه گفت: این کار فتنه ای است که باعث، محرومیت می شود و مخالف این تصمیم هستم و آن را بدعت می دانم.

وی عنوان کرد : اگرچه درب کمک به شهرداری باز است، ولی قانون تاکید دارد که نباید پول اضافه ای از مردم اخذ شود و این صحیح نیست که اگر کسی به شهرداری کمک نکرد، وی را از داشتن خدمات از جمله راه آسفالت محروم کنیم.