نوزدهمین کاندیدا هم آمد

به گزارش بهبهانما شاهرخ بهادر قنواتی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ثبت نام کرد.بهادر قنواتی هفتمین کاندیدای امروز و نوزدهمین کاندیدای ثبت نام کرده انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

شاهرخ بهادر قنواتی 68 ساله در دوره های قبل نیز کاندیدای انتخابات حوزه بهبهان بوده است.