مشکل عدالت رفع شد!

بهبهان ما|| مشاهدات نشان می‌دهد محدودیت‌های اعمالی بر خیابان شهید عدالت بهبهان رفع شده است. این خیابان مدتی پیش بوسلیه نیوجرسی مسدود شده بود.