مدیرکل جدید استاندارد خوزستان منصوب شد

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در حکمی علی داوودی را به عنوان مدیرکل استاندارد استان خوزستان منصوب کرد.

بهبهان‌ما- رییس سازمان ملی استاندارد ایران در حکمی علی داوودی را به عنوان مدیرکل استاندارد استان خوزستان منصوب کرد.

معاون این اداره کل از سوابق مدیرکل جدید بوده است؛ پیش از این نیز، رضا قیصی پور (متولد بهبهان) به مدت یک سال به عنوان مدیرکل استاندارد خوزستان منصوب شده بود.