وبلاگ های بهبهان: سخنــی با فرمــاندار ســابق!!!

وبلاگ “انتخاب اصلح” به مدیریت آقای مراد نخبه یکی از وبلاگ های فعال بهبهان می باشد. این وبلاگ در زمینه روشنگری در جهت انتخاب اصلح در انتخابات مجلس فعالیت می کند.

نشریه الکترونیک بهبهانما سعی بر آن دارد ، مطالب کلیه وبلاگ های شناسنامه دار فعال در زمینه های مختلف شهری را منعکس نماید.

به دلیلی که در متن هم به آن اشاره شده ، ترجیح می دهیم لینک متن تحلیل را در اینجا قرار دهیم. و خود متن را منتشر نکنیم.