دهملایی هم در انتخابات مجلس ثبت نام کرد

به گزارش بهبهانما ، رضا دهملایی با حضور در ستاد انتخابات شهرستان ثبت نام کرد.

از لحظه تکمیل این گزارش تا کنون 12 نفر در انتخابات حوزه بهبهان شرکت کرده اند.

امروز حیدر پور ، میری، تقی زاده و دهملایی در انتخابات ثبت نام کرده اند.