خوزستان در صدر تخلفات مالی ادارات

در سال گذشته، به ۲۵۳ دستگاه اجرایی دولتی در خوزستان نظارت شده که در نتیجه نظارت و رسیدگی دیوان، ۲هزار و ۴۷۰میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شد.

غفاری، مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان: پرونده‌های انحرافات مالی دستگاه‌های دولتی خوزستان در سال گذشته به میزان پنج هزار میلیارد تومان رسیدگی شد که در این زمینه خوزستان در بین استان های کشور اول یا دوم بوده است.

در سال گذشته، به ۲۵۳ دستگاه اجرایی دولتی در خوزستان نظارت شده که در نتیجه نظارت و رسیدگی دیوان، ۲هزار و ۴۷۰میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شد.

در سال گذشته، ۷۴۸ تخلف در دستگاه‌های دولتی خوزستان احراز شد که جمع انحرافات مالی آن ۵ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۹۴ میلیارد تومان از آن ضرر و زیان قطعی تشخیص داده شده است.

استان خوزستان در سال‌های اخیر از نظر تخلفات مالی ادارات و دستگاه‌های دولتی رتبه اول یا دوم کشور را داشته است.