انتصاب فرمانده سپاه بهبهان

فرمانده سپاه بهبهان منصوب شد.

بهبهان ما- با حضور سردار شاهوار پور فرمانده سپاه خوزستان از زحمات ۸ ساله سرهنگ خیران پور در مسئولیت فرماندهی این ناحیه تقدیر و سرهنگ قاسمی خشاب به عنوان فرمانده جدید معرفی شد.