انتصابات جدید در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

با حکم دکتر احمد اسماعیلی سرپرست دانشگاه، معاون دانشجویی و مدیر نظارت و ارزیابی این دانشگاه منصوب شد.

بهبهان‌ما- با حکم دکتر احمد اسماعیلی سرپرست دانشگاه، معاون دانشجویی و مدیر نظارت و ارزیابی این دانشگاه منصوب شد. به موجب این حکم دکتر اسماعیل فاطمی به سمت معاون دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

همچنین در حکم دیگری دکتر یوسفی خانقاه به عنوان مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر حجت الله علمداری مدیر پیشین تقدیر به عمل آمد.