آیا فرآیند قانونی نظام مهندسی در خیابان آیت الله وحید طی شده است؟!

احداث هرگونه بنای جدید می‌بایست مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از طی فرآیند قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تهیه، اجرا و نظارت بر آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.

بهبهان ما || احسان موحدنیا- با توجه به عدم وجود آیین نامه احیای بافت تاریخی در مقررات ملی ساختمان و همچنین مطابق با ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر آن، شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت ملاک عمل خواهند بود.

اما احداث هرگونه بنای جدید می‌بایست مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از طی فرآیند قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تهیه، اجرا و نظارت بر آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.

خیابان آیت الله وحید بهبهان

خیابان آیت الله وحید بهبهانی

با توجه به ساخت و سازهای جدید در این خیابان سوال مهم اینجاست آیا فرآیند قانونی در سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گرفته است؟

در صورت پاسخ منفی، لازم است شهرداری بهبهان هر چه سریعتر نسبت به اعمال قانون اقدام کند.

 

بیشتر بخوانید:
چند سوال از شهرداری و سرمایه گذار طرح آیت الله وحید بهبهانی!