کاربری باغات در طرح جامع شهر بهبهان تغییر نمی کند

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما،  کاربری باغات در طرح جامع شهری بهبهان تغییر نمی كند

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب كرد: کلیه باغات موجود (از جمله باغ طباطبایی) در شهر بهبهان که بر اثر سهل انگاری، عدم رسیدگی مناسب و یا تخلفات، آسیب دیده و یا در معرض خشک شدن قرار گرفته اند با عنوان کاربری باغات در طرح لحاظ شود.

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22 دی 93 طرح جامع شهر بهبهان را پیرو مباحث جلسه و صورتجلسه مورخ 12 آذر 93 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم گیری كرد:‌

 

1-خروج روستای اسلام آباد (علیا) از حریم.

 

2-خروج بخش شرقی كمربندی شرقی شهر به استثنای میدان میوه و تره بار و حقوق مكتسبه مطابق استفساریه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از محدوده پیشنهادی.

 

3-اصلاح ضوابط و مقررات به شرح زیر:

 

3-1-كاهش سطح اشغال در پهنه تراكم متوسط و زیاد متناسب با پهنه و بازنگری مساحت قطعات تفكیكی در پهنه با تراكم كم.

 

3-2- پیش بینی فضای باز به ازای هر واحد مسكونی مطابق مصوبات شورایعالی در پهنه های تراكم زیاد و ویژه.

 

3-3- تناسب عرض معبر با ارتفاع ساختمان و تامین پاركینگ برای هر واحد.

 

3-4-تهیه و ارائه ضوابط ویژه مربوط به گسل های زلزله

 

4-مشخص نمودن تمامی آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس آخرین استعلام از میراث فرهنگی استان خوزستان برروی نقشه كاربری اراضی پیشنهادی وارائه ضوابط آن ودر نظر گرفتن سطوح مربوطه در جدول سطوح و سرانه ها.

 

5-ارائه پهنه بندی حریم و ضوابط آن مطابق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری.

 

6- ارائه نقشه سلسله مراتب راههای شهری مطابق آیین نامه راههای شهری

 

7- ضرورت الحاق اراضی خصوصی و تعاونی مسکن در بخش جنوب وجنوب غربی شهر توسط کمیته فنی مجدداً بررسی و اعلام نظرشود.

 

8-كاربری بخش های ساخت و ساز غیر مجاز به كاربری پیشنهادی طرح مصوب قبلی یا كاربری عمومی برگردانده شود و این كاربری ها به عنوان اساس طرح لحاظ شود.

 

9-طرح کمربندی ارائه شده پس از انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و طراحی مجدد کاربریهای عمومی مجاور آن و ساماندهی کمربندی موجود بصورت مجزا در کمیته فنی مطرح و برای آن تصمیم مناسب اتخاذ شود.

 

10- با توجه به شرایط خاص شهر بهبهان از لحاظ وجود انهار و نیز معضل جمع آوری آبهای سطحی و دفع فاضلاب پیشنهاد می شود:

 

10-1- تهیه طرح مطالعاتی آبهای سطحی و فاضلاب با هماهنگی وزارت نیرو

 

10-2- طرح بهسازی و ساماندهی انهار با هماهنگی وزارت نیرو و لحاظ چارچوب و اصول طراحی شهری با تایید دفتر معماری و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی تهیه شود.

 

11- نقشه و محدوده طرحهای مصوب بافت های فرسوده درصورت طی كامل مراحل تصویب در طرح لحاظ شود.

 

12-کلیه طرحهای تهیه شده و یا در حال تهیه برای بافت تاریخی شهر بهبهان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

 

13- کلیه باغات موجود (از جمله باغ طباطبائی) در شهر که بر اثر سهل انگاری، عدم رسیدگی مناسب و یا تخلفات آسیب دیده و یا در معرض خشک شدن قرار گرفته اند با عنوان کاربری باغات در طرح لحاظ گردد.

 

14-ارائه مجلد ضوابط و مقررات طرح به صورت کامل و جامع با لحاظ موارد مذکور لازمه ابلاغ نهایی طرح می باشد.

 

مشاور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه و با لحاظ موارد فوق اسناد طرح جامع شهر بهبهان را برای طی مراحل نهایی ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال كند. وظیفه حسن اجرای این موضوع و اجرای سایر مفاد مصوبه به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان می باشد.

کد خبر : 2343