ویژه: پُر شدن کانال مهم آب در بهبهان؟!

این دو عکس مربوط به یکی از مناطق بهبهان به فاصله زمانی چند سال است.

همان طور که در عکس هم گویا است، دره و آبراه در منطقه وسیعی پُر شده است.

نهرخواری

نهرخواری

کد خبر : 11943