واکنش بهبهانی هابه حضور احتمالی دکتر “مژدهی پور ” درانتخابات بهبهان /دارالمومنین قحط رجال نیست

به گزارش بهبهانما، چند وقتی است بحث حضور دکتر مژدهی پور در انتخابات حوزه بهبهان جدی شده است، مطلب یر عینا از سایت آوای جنوب منتشر می شود وبه منزله تایید یا رد کل یا بخشی از آن نمی باشد.

یاری در خانه نیست که برخی گرد جهان می گردند !!!

❌قوم گرایی با هر توجیهی ممنوع !

❌پیگیری امورات کدام حوزه انتخابیه !!

❌بهبهان دار المومنین و قحط الرجال !!

قانون گذاری و پیگیری امورات حوزه انتخابیه غالبا دم دست ترین پاسخهایی است که برای وظایف یک نماینده متصور است .

اما در این روزهای داغ تابستان خبرهای داغ تر از گرمای خوزستان را در رسانه ها ی محلی در خصوص واردات نماینده از استانهای همجوار ! شاهد هستیم و بیم آن میرود که بهبهانیهای داغدار گردو خاک و شرجی را این اتفاق نا میمون از پا در بیاورد .

سوال واضح این است که یک نماینده غیر بومی تا چه انداره می تواند با دغدغده “عرق محل” ارتباط برقرار کند .ضمنا عدم تصویب استانی شدن انتخابات از یک سو و ورود نماینده وارداتی از شهرستان هم جوار تا چه انداره توجیه پذیر است !! .

آیا این اتفاق نوعی دور زدن شورای نگهبان نیست ؟

جالب تر اینکه با توجیه اصولگرایی، برخی از مسولین شهرستان با حمایت از واردات نماینده از شهرستانهای هم جوار به دنبال هدف اعلام نشده قوم گرایی هستند که خطر بسیار بزرگی در منطقه است .

در جایی که ادعای تمدن ، شایسته سالاری و دموکراسی گوش همه را کر کرده تلاش برای اهداف قرون وسطایی قوم گرایی به جای شایسته سالاری واقعا جای سوال دارد .

مردم فهیم این دیار از هر قومی باشند چه لر زبانان غیور و چه بهبهانی ها و قنواتیها ، چه طایفه آقاجری و …. همه و همه شایسته ترین را انتخاب خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که اتفاق نامیمون واردات نماینده غیر بومی با هر توجیهی به شهرشان تحمیل شود .

شهر ما آنقدر عقب ماندگی دارد که دیگر توان چنین اشتباهی را نخواهد داشت چرا که یک نماینده غیر بومی بیش از اینکه برای شهر ما تلاش کند نیم نگاهی به زادگاهش خواهد داشت و اگر هم نخواهد چنین کند ارتباطات و فشارها و، خواهشها و مراودات با مسولین هم استانیش چنین اجازه ای را به وی نخواهد داد .

پس ساده لوحانه است که تصور کنیم که نماینده ای غیر بومی با هر تابلویی بتواند وظیفه ذاتی نماینده در پیگیری امورات حوزه انتخابیه را مرتفع کند .

گذشته از این از افرادی که داعیه انتخاب نماینده اصولگرا را دارند و اگر هدف غاییشان قوم گرایی نیست می پرسم ، مگر در شهر بهبهان ، بهبهان دارالمومنین قحط الرجال است آن هم از نوع اصولگرا که مجبور باشند از جای دیگر وارد کنند .

یا دروغ می گویند که دغدغه اصولگرایی دارند و هدفشان جز قوم گرایی نیست یا اگر غیر از این است با همین هدف و تفکر کاندیدهای داخلی غیر قوم و خویش و طایفه را حمایت کنند . که مردم فریب این تفاوت شعار و عمل را نخواهند خورد .

کد خبر : 4393