شورای ششم فرزند خلف شورای پنجم!

با اتفاقات اخیر در شهرداری بهبهان و عملکرد قابل تقدیر دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی شهرستان و استان، انتظار مردم حساسیت بیشتر دستگاه های مذکور بر بکارگیری افراد در سمت های حساس است.

احسان موحدنیا| شهردار بهبهان، فردا انتخاب خواهد شد. شنیده ها حاکی است شورای شهر باز هم بجای اینکه فردی برای تصدی شهردار انتخاب کند که مطلوب شهر باشد، فردی انتخاب خواهد کرد که صرفا مطلوب پرسنل شهرداری است.

با این اتفاقات عجیب و غریبی که در شهرداری رخ داده و موج بی سابقه بازداشتی ها، انتخاب فردی باسابقه چند ده ساله از بدنه شهرداری که معلوم نیست کجای ماجرای فساد اخیر در شهرداری بوده جای تاسف و سوال جدی دارد. مشخص نیست گزینه مد نظر شورا که عمری در شهرداری زیست کرده، مواضعش در قبال فساد در شهرداری چه بوده؟ اگر مخالف بوده مخالفت خود را کجا ابراز کرده؟ آیا ردپای امضای وی در احداث پروژه‌های غیرقانونی پیدا می شود یا نه؟!

تاکنون شورای ششم پا جای پای شورای پنجم گذاشته است. تا این دید در بهبهان حاکم است که اعضای شورا به جای انتخاب شایسته ها به دنبال غلام حلقه به گوش باشند، انتظار بهبود اوضاع بهبهان خیالی باطل است.

جالب آنجاست که اعضای شورا که تعهد نوشته و امضا کرده خودشان را فراموش میکنند، چگونه امید دارند شهردار آتی آنچه را به عنوان تعهد امضا کرده و در اختیار آنها گذاشته زیر پا نگذارد؟

با اتفاقات اخیر در شهرداری بهبهان و عملکرد قابل تقدیر دستگاه های امنیتی، نظارتی و قضایی شهرستان و استان، انتظار مردم حساسیت بیشتر دستگاه های مذکور بر بکارگیری افراد در سمت های حساس است.

کد خبر : 11881