قابل توجه نامزدهای انتخاباتی

داوطلبین مجلس می توانند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند

به گزارش بهبهانما مطابق قانون تغییر حوزه انتخاباتی داوطلبین مجلس شورای اسلامی ، مصوب 1382.11.14 نامزدهای انتخاباتی می توانند پس از تایید صلاحیت حوزه انتخاباتی خود را تغییر دهند.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای‌اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یک بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده می شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را ازطریق وزارت کشور‌یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.
‌تبصره 1 – داوطلبان مشمول تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی مصوب 1378.9.7 پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید‌صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود‌اقدام نمایند.
‌تبصره 2 – داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز‌درمواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی‌مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای‌اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یک بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه‌داده می شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را ازطریق وزارت کشور‌یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.

تبصره 3 – مفاد این قانون نافی اجرای بند (5) ماده (28) و بند (ب) ماده (29) ‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378.9.7 نخواهد بود.
‌تبصره 4 – هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد.
‌تبصره 5 – آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ
1382.11.14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.