انتصاب اردوان نجفی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

انتصاب اردوان نجفی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

انتصاب اردوان نجفی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

انتصاب اردوان نجفی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

کد خبر : 12067